ادبی بود اجتماعی شد

اوضاع منطقه

عليزاده دهقاني قره باغي شيري زاده قلندري ديزجي نام شعبه   کدشعبه
85 6 1 5 4 1 دونگاه ؛ککاور   23
26 28 12 2 1 2 کرینگان   41
60 116 17 1 4 0 خویین دیزج ؛گشایش   35
8 14 20 0 0 0 خلف انصار ؛خنسلو   17
48 129 38 0 0 0 سیدآباد ؛لاله بجان   31
53 12 56 0 0 0 قراجه ملک؛سار چمن سرپه درق   38
166 296 6 0 0 0 مسقران    36
101 23 57 0 0 0 کالیجان ؛هیزه جان ؛خاکوانق   42
78 94 32 0 0 0 لنبران ؛بهر بیگ ؛رستم آباد   51
155 630 31 0 0 0 سیه کلان ؛آقابابا   30
91 125 0 0 0 0 همای ؛مزرعه سواره   50
154 381 89 0 0 2 کرویق   20
113 263 16 0 23 1 جاجان    37
113 49 12 0 0 0 معدن؛زرینکاب   10
358 143 78 0 0 0 شرف آباد؛مزرعه شادی   43
70 520 10 0 0 0 نهریق   34
39 62 33 0 0 0 خیرادین؛چایکندی؛اشقلو   16
10 1007 4 0 0 0 کیقال   29
131 31 135 0 0 0 آلچه قشلاق؛دایممق   22
126 49 160 3 2 2 کلان ؛چلناب؛روادانق   39
424 304 133 4 1 1 صومعه دل برادران   9
276 223 52 2 1 0 صومعه دل خواهران   8
76 16 25 0 0 2 برون دره؛صمصام کندی   49
589 167 445 3 11 8 ورزقان3   3
515 222 166 0 6 4 ورزقان2   2
550 87 48 1 0 0 نصیرآباد سقندل   11
77 728 8 0 0 1 آقبلاغ برادران   32
566 65 33 2 7 15 اره جان   59
418 106 213 0 1 0 بکرآباد؛تازه کند   19
247 128 207 2 0 0 علویق خواهران   53
301 196 326 0 0 0 گویجه سلطان   5
550 58 33 1 1 137 دیزج ملک برادران   58
36 61 726 1 1 2 یاشیل؛دوریق   18
482 113 327 3 2 1 علویق برادران   54
603 26 60 3 1 8 آقابابافرامرزی   46
504 171 341 5 5 4 ورزقان4   4
153 183 87 0 0 0 لزگی بلاغ؛علی آباد؛زنگ آباد   12
322 158 230 4 1 4 ورزقان1   1
405 306 187 22 1 1 مهترلو   7
801 150 132 2 3 3 لله لو   6
76 434 11 0 0 0 آقبلاغ خواهران   33
92 108 223 2 0 0 لیلی خانه؛قیه قشلاق؛برملک   21
378 278 64 30 5 0 سرخه دیزج؛روزی   52
506 47 30 4 1 1 هیبت بگلو؛گلعنبر؛زغن آباد   14
457 178 155 1 3 2 دیزج صفرعلی   28
363 120 50 0 0 0 فرخران؛اویلق   44
370 148 100 1 2 144 کهنه لو؛داشکسن؛گزانبند   45
377 39 19 2 0 0 دیزج ملک خواهران   57
69 5 1 0 0 1 بالوجه؛طویل؛کلن   25
142 117 78 5 0 0 لیجین؛صیفار؛آقبلاغ   48
484 54 30 0 1 0 چراغلو؛شیخملو؛   15
665 6 24 39 0 0 کاسین خواهران   55
436 150 96 0 0 0 علی بیگ کندی ؛میرزاعلی کندی   13
1169 3 14 37 0 17 کاسین برادران   56
53 11 41 0 0 0 اوزی ؛خوینه رود   24
266 456 100 0 0 3 بجوشین؛تخمه دل   27
480 101 96 1 0 3 وردین؛آبخواره؛الهرد   47
87 199 25 0 1 3 حماملو؛قره بلاغ   60
                 
                 
16350 9900 5743 188 89 373 جمع ماخوذه مرکزی ورزقان  32643
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ساعت 2:17  توسط شجاع زبانی   |